چرا آتا؟

پخش ویدیو

تبلیغات نوعی از ارتباط است که برای آن هزینه پرداخت شده و هدف آن آگاه کردن یا متقاعد کردن (ِیا هردو) یک نفر یا گروهی از انسان‌هاست؛ ما به تبلیغات فراتر از یک تبلیغ نگاه می کنیم.